#906 Cluster: Inimigos derrotados por jogadores

Posição Nome Derrotou
1 corentyn95 383.641
2 col.lima 146.429
3 NightClay 143.515
4 GLoRioSo14 82.206
5 Elias13 66.324
6 aventura 65.012
7 kakachik 64.754
8 algodres 62.529
9 dawe 60.894
10 taaste 57.885
11 floppp 56.940
12 iasonas52 51.080
13 leskillers 45.806
14 ibrito 36.618
15 Argyris 31.569